• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Acțiunea-Cheie 2

Parteneriate pentru Cooperare

 

Această acțiune permite organizațiilor participante să dobândească experiență în materie de cooperare internațională și să își consolideze capacitățile, dar și să producă rezultate inovatoare, de înaltă calitate. În funcție de obiectivele proiectului, de organizațiile participante implicate sau de impactul preconizat, printre altele, parteneriatele pentru cooperare pot fi de diferite dimensiuni și își adaptează activitățile în consecință. Evaluarea calitativă a acestor proiecte va fi proporțională cu obiectivele cooperării și cu natura organizațiilor implicate.

Obiectivul principal al parteneriatelor de cooperare este de a permite organizațiilor să își îmbunătățească relevanța și calitatea activităților, să își dezvolte și să își consolideze rețelele de parteneri, să își sporească capacitatea de a opera în comun la nivel transnațional, prin stimularea internaționalizării activităților lor și prin schimburi sau prin elaborarea de noi practici și metode, precum și prin partajarea și confruntarea ideilor.

Aceste parteneriate au scopul de a sprijini dezvoltarea, transferul și/sau punerea în aplicare a practicilor inovatoare, precum și punerea în aplicare a inițiativelor comune de promovare a cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimburilor de experiență la nivel european. Rezultatele trebuie să fie reutilizabile, transferabile, actualizabile și, dacă este posibil, să aibă o puternică dimensiune transdisciplinară.

Proiectele selectate vor trebui să difuzeze rezultatele activităților lor la nivel local, regional, național și transnațional.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus Plus!

 

Parteneriate pentru Excelență

 

Parteneriatele pentru excelență susțin proiecte cu o perspectivă durabilă pe termen lung. În cadrul acestora pot fi regăsite următoarele acțiuni:

 

 • Centre de excelență profesională (CEP)

Inițiativa privind centrele de excelență profesională (CoVE) sprijină o abordare ascendentă a excelenței profesionale care implică o gamă largă de părți interesate de la nivel local. Aceasta permite instituțiilor de educație și formare profesională să își adapteze rapid oferta de competențe la evoluția nevoilor economice și sociale, inclusiv în ceea ce privește dubla tranziție verde și digitală. Centrele de excelență profesională își desfășoară activitatea într-un context local specific, constituind elementul esențial al ecosistemelor de competențe pentru inovare, dezvoltare regională și incluziune socială, și colaborează cu centre de excelență profesională din alte țări prin intermediul unor rețele internaționale de colaborare.

 

 • Academii Erasmus+ pentru cadrele didactice (Erasmus+ Teacher Academies)

Obiectivul general al acestei acțiuni este de a crea parteneriate europene între furnizorii de învățământ pedagogic       pentru a înființa academii Erasmus+ pentru cadrele didactice care să dezvolte o perspectivă europeană și internațională în învățământul pedagogic. Aceste academii vor adopta multilingvismul, sensibilizarea cu privire la importanța învățării limbilor străine și diversitatea culturală, vor dezvolta învățământul pedagogic în conformitate cu prioritățile politicii educaționale a UE și vor contribui la atingerea obiectivelor Spațiului european al educației.

 

 • Acțiunea Erasmus Mundus:
  • Programe de masterat comun Erasmus Mundus

Programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) sprijină programe transnaționale integrate de studii de nivel înalt, la nivel de masterat, oferite de un consorțiu internațional alcătuit din instituții de învățământ superior din diferite țări din întreaga lume și, dacă este cazul, din alți parteneri din domeniul învățământului și/sau din afara acestuia, cu o experiență și interese specifice în domeniile de studiu/domeniile profesionale vizate.

 

 • Măsuri de proiectare Erasmus Mundus

Măsurile de proiectare Erasmus Mundus trebuie să contribuie la îmbunătățirea capacităților universităților de a-și moderniza și internaționaliza programele de învățământ și practicile de predare, de a pune în comun resursele și, pentru sistemele de învățământ superior, de a dezvolta mecanisme comune legate de asigurarea calității, de acreditare și de recunoaștere a diplomelor și a creditelor. De asemenea, sprijinul are scopul de a explora și a exploata oportunitățile oferite de abordarea europeană privind asigurarea calității programelor comune. Pe baza caracterului comun deosebit de accentuat/nivelului ridicat de integrare în rândul instituțiilor participante, aceste programe transnaționale integrate trebuie să contribuie la integrarea și internaționalizarea Spațiului european al învățământului superior (EHEA).

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus Plus!

 

Parteneriate pentru Inovare

 

Parteneriate în vederea realizării unor proiecte de sprijin pentru inovare care vizează crearea unui impact sistemic la nivel european prin capacitatea lor de a implementa rezultatele proiectelor la scară europeană și/sau de a le transfera în contexte tematice sau geografice diferite. Aceste parteneriate se concentrează pe domenii tematice care sunt strategice pentru creșterea, competitivitatea și coeziunea socială a Europei.

 

 • Alianțe pentru Inovare

Alianțele pentru inovare își propun să consolideze capacitatea de inovare a Europei, prin stimularea inovării prin cooperare și flux de cunoștințe în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale (atât inițiale, cât și continue), și în mediul socioeconomic mai larg, inclusiv în domeniul cercetării. De asemenea, aceste alianțe își propun să stimuleze dobândirea de noi competențe și să abordeze decalajul dintre competențe și cererea pieței prin proiectarea și crearea unor noi programe de studii pentru învățământul superior (ÎS) și pentru educația și formarea profesională (EFP), sprijinind astfel dezvoltarea unui spirit de inițiativă și a unor mentalități antreprenoriale în UE.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus Plus!

 

Proiectele Orientate spre Viitor

 

Această acțiune va urmări să încurajeze inovarea, creativitatea, participarea, precum și antreprenoriatul social în diferite domenii ale educației și formării, în cadrul sectoarelor și între sectoare și discipline.

Proiectele orientare spre viitor sunt proiecte la scară largă care vizează identificarea, dezvoltarea, testarea și/sau evaluarea abordărilor (de politică) inovatoare care au potențialul de a deveni integrate, îmbunătățind astfel sistemele de educație și formare. Ele vor sprijini ideile orientate spre viitor care răspund priorităților-cheie europene și care au potențialul de a fi difuzate la scară largă și de a contribui la îmbunătățirea sistemelor din domeniul educației, al formării și al tineretului, precum și de a exercita un efect inovator semnificativ, în ceea ce privește metodele și practicile, asupra tuturor tipurilor de învățare și asupra cadrelor de participare activă pentru coeziunea socială a Europei.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus Plus!

 

Consolidarea Capacităților în Învățământul Superior

    

Acțiunea de consolidare a capacităților în învățământul superior sprijină proiecte de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul învățământului superior.

Se așteaptă ca acțiunea să contribuie la prioritățile generale ale Comisiei Europene: Pactul verde european (inclusiv schimbările climatice, mediul și energia), transformarea digitală și tehnologiile de date, alianțele pentru creștere durabilă și locuri de muncă, parteneriatele în domeniul migrației și guvernanța, pacea și securitatea, precum și dimensiunea externă a politicilor interne ale UE în domeniul educației. Acțiunea va sprijini o redresare economică globală ecologică și durabilă de succes în țările terțe care nu sunt asociate la programul Erasmus+, legată de obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și de Acordul de la Paris.

Activitățile și rezultatele proiectelor de consolidare a capacităților în învățământul superior trebuie să fie orientate astfel încât să aducă beneficii țărilor terțe eligibile care nu sunt asociate la program, instituțiilor și sistemelor lor de învățământ superior.

 

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus Plus!