• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Acțiunea-Cheie 2

Parteneriate strategice în domeniul educației și formării

      Parteneriatele strategice au scopul de a sprijini dezvoltarea, transferul și/sau punerea în aplicare a practicilor inovatoare, precum și punerea în aplicare a inițiativelor comune de promovare a cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimburilor de experiență la nivel european.

      În funcție de obiectivele și componența parteneriatului strategic, proiectele pot fi de două tipuri:

      a) Parteneriate strategice pentru susținerea inovării;

      b) Parteneriate strategice pentru susținerea schimbului de bune practici.

      Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

      - capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici

      - site-ul Comisiei Europene dedicat acestei acțiuni, disponibil aici.

 

 

Alianțele pentru cunoaștere

 

     Alianțele pentru cunoașteresunt proiecte transnaționale, structurate și bazate pe rezultate, în special între instituțiile de învățământ superior și mediul de afaceri. Alianțele pentru cunoaștere sunt deschise către orice disciplină, sector, precum și către cooperarea transsectorială.

     Alianțele pentru cunoaștere vizează consolidarea capacității de inovare a Europei și promovarea inovării în învățământul superior, în mediul de afaceri și în mediul socio-economic în ansamblu. Aceste alianțe urmăresc să realizeze unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

- dezvoltarea unor abordări noi, inovatoare și multidisciplinare de predare și de învățare;

- stimularea spiritului antreprenorial și a competențelor antreprenoriale ale personalului didactic din învățământul superior și ale personalului din companii;

- crearea în comun și schimbul de cunoștințe, precum și facilitarea circulației acestora.

Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

- capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

- site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

- site-ul Comisiei Europene dedicat acestei acțiuni, disponibil aici.

 

 

 

Alianțele competențelor sectoriale

      Alianțele competențelor sectoriale sunt proiecte transnaționale care identifică sau se bazează pe necesitățile existente și noi în materie de competențe într-un anumit sector economic și/sau traduc aceste necesități în programe de studii profesionale pentru a le satisface.

      Alianțele competențelor sectoriale au drept scop combaterea deficitului de competențe în ceea ce privește unul sau mai multe profiluri profesionale într-un anumit sector. Acest lucru este realizat prin identificarea nevoilor existente sau noi și specifice ale pieței forței de muncă (cerere) și prin consolidarea capacității de reacție a sistemelor de educație și formare profesională (VET) inițială și continuă, la toate nivelurile, la nevoile pieței forței de muncă (oferta). Pe baza datelor privind necesitățile în materie de competențe, alianțele competențelor sectoriale sprijină proiectarea și furnizarea de conținuturi de formare profesională transnațională, precum și metodologiile de predare și formare profesională pentru profilurile profesionale europene de bază.

      Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

      - capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

      - site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

      - site-ul Comisiei Europene, dedicat acestei acțiuni, disponibil aici.

 

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

      Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare transnațională bazate pe parteneriate multilaterale, în special între instituțiile de învățământ superior din țările participante la program și din țările partenere eligibile. Aceste proiecte pot implica, de asemenea, parteneri din afara mediului academic în scopul întăririi legăturilor cu societatea și cu mediul de afaceri și al consolidării impactului sistemic al proiectelor.

      Această acțiune, care vizează să sprijine modernizarea, accesibilitatea și internaționalizarea învățământului superior în țările partenere, urmează să fie desfășurată în contextul priorităților identificate în comunicările „Creșterea impactului politicii U.E. în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării” și „Învățământul superior european în lume”.

      Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

      - capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

      - site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

      - site-ul Comisiei Europene dedicat acestei acţiuni, disponibil aici

Universități europene

     Inițiativa Universităților europene răspunde unei viziuni pe termen lung și, în acest context, se anticipează că următoarele elemente esențiale vor fi implementate de „Universitățile europene” până în anul 2025:

 •      O strategie comună partajată, integrată, pe termen lung, pentru educație, care, acolo unde este posibil, va face legătura cu cercetarea și inovarea și cu societatea în ansamblul său:

- pe baza unei viziuni comune și a unor valori partajate, pentru urmărirea unui nivel înalt de cooperare optimizată, sustenabilă, la diferite niveluri organizaționale și în diferite domenii de activitate, pornind de la punctele lor forte complementare;

- personalul de la toate nivelurile organizațiilor participante este sprijinit pentru a implementa această viziune.

 •    Un „campus” inter-universitar european dedicat învățământului superior, în care, în mod obișnuit:

- studenții, doctoranzii și personalul se pot deplasa ușor (fizic sau virtual) pentru a studia, a instrui, a preda, a face cercetare, a lucra sau a partaja servicii în oricare dintre instituțiile partenere. Studenții își personalizează opțiunea privind locul și obiectul de studiu, în limitele unor programe de studiu solide din punct de vedere pedagogic și structurate logic, existente între diferite instituții de învățământ superior și alți membri ai alianței;

- mobilitatea integrată la toate nivelurile, inclusiv la nivel de licență, masterat și doctorat, reprezintă o caracteristică standard. Cel puțin 50% dintre studenții din cadrul alianței ar trebui să beneficieze de o astfel de mobilitate, indiferent dacă este fizică, virtuală sau combinată.

- acolo unde este posibil, se vor oferi noi programe de învățământ comune și flexibile pentru cele trei cicluri (licență, masterat și doctorat), în baza unor abordări interdisciplinare/multidisciplinare și intersectoriale, care vor integra pedagogii inovatoare, inclusiv utilizarea celor mai recente tehnologii digitale. Chiar dacă conținutul este personalizat, cooperarea este globală.

- Experiența practică și/sau la locul de muncă este asigurată de mentori externi, pentru promovarea unei orientări antreprenoriale și dezvoltarea implicării civice;

- Corpul studențesc reflectă diversitatea populației (din punct de vedere social, economic și cultural), inclusiv a persoanelor implicate în învățarea continuă, a studenților fără frecvență și a studenților netradiționali. Sunt asigurate accesul, participarea și absolvirea pentru grupurile slab reprezentate și dezavantajate.

 •     Echipele europene compuse din studenți și membri ai corpului academic, creatoare de cunoaștere („abordarea pe bază de provocare”), alături de cercetători, societăți comerciale, actori regionali și actori din societatea civilă – în funcție de strategia și viziunea globală a alianței - abordează împreună provocări de la nivelul societății și de altă natură, la alegerea lor, într-o abordare multidisciplinară, prin:

- învățarea și predarea inovatoare, care le oferă studenților și cercetătorilor abilități de nivel înalt, antreprenoriale, transferabile, de tip știință deschisă, adecvate unei piețe a muncii aflate într-o continuă transformare, precum și economiei și societății bazate pe cunoaștere, inclusiv prin transferul rezultatelor cercetării înapoi în educație

- crearea de soluții inovatoare, adaptabile diferitelor regiuni din Europa.

Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

- capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

- site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură dedicat acestei acţiuni, disponibil aici.